ข่าวประกาศ
- ระบบรับสมัครออนไลน์ ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ศึกษาต่อระดับ ปวช. เท่านั้น สำหรับระดับ ปวส. ต้องมาติดต่อด้วย
ตัวเอง ณ ห้องธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

- เนื่องจากผู้สมัครหลายคนยังกรอกข้อมูลในช่อง รหัส - คู่มือการรับสมัครไม่ถูกต้อง โดยรหัสดังกล่าวจะต้องนำมาจาก
คู่มือการรับสมัคร ระดับ ปวช. (ไม่ใช่ รหัสที่ได้จากการสมัคร เช่น 59-0001) หากยังไม่มีคู่มือการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครใส่เครื่องหมาย - ลงในช่องแทนรหัส และเมื่อซื้อคู่มือการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครนำรหัสดังกล่าว
ไปใส่ที่ช่อง รหัส - คู่มือการรับสมัครในภายหลัง
- สำหรับผู้ใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา กรุณา อ่านคำแนะนำก่อนเข้าใช้งานระบบ

- ผู้ที่กรอกข้อมูล online ครบถ้วนแล้ว กรุณากดปุ่มยืนยันข้อมูล เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลด้วย:: รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ::
1.   นักเรียน/นัีกศึกษา ที่สมัครจะต้องซื้อคู่มือการรับสมัคร ทุกคน
    เพื่อนำรหัสที่อยู่ในคู่มือการรับสมัครไปกรอกในระบบรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา โดยคู่มือการสมัครจะมีจำหน่าย
    ตั้งแต่วันที่ -- ปิดการใช้งานระบบ -- ที่ห้องธุรการ ใต้อาคารบอสโก
    * สามารถกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครนักเรียน/นัีกศึกษาไว้ก่อน แล้วค่อยนำรหัสในคู่มือการรับสมัครมาใส่ที่หลังได้
     
2.   นักเรียน/นัีกศึกษา จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์้ที่
    https://regis.donboscobkk.ac.th โดยระบบจะเปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ -- ปิดการใช้งานระบบ --
     
3.   นักเรียน/นักศึกษา จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
     
4.   เมื่อถึงวันรับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา จะต้องปริ้นใบสมัครผ่านทางระบบรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา
    พร้อมกับนำหลักฐานที่ใช้ร่วมกับการสมัครมาในวันรับสมัครด้วย
      - สำเนาใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษาแล้ว) ถ้ากำลังศึกษาอยู่ให้ใช้หลักฐานการศึกษา
      ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา จำนวน 1 ฉบับ
      - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิด 6 เดือน)
      - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
      - มาสัมภาษณ์กับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง (ยกเว้น ปวส. ไม่ต้องมีผู้ปกครอง)
      - สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (เฉพาะผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน)
     
5.   ในวันรับสมัครนักศึกษา จะต้องเตรียมค่าสมัครสอบมาด้วย คนละ 100 บาท
     
---------------------------------------------------------------------------
แจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ regis@regis.donboscobkk.ac.th
     


วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-652-9625-30
1024 x 768 Copyright © 2009-2015 All Right Reserved. WWW.DONBOSCOBKK.AC.TH
งานสารสนเทศ [webmaster & programmer]